GDPR

Indsamling og behandling af personoplysninger


I henhold til databeskyttelsesforordningen er vi pligtige til at orientere om opbevaring og brug af personoplysninger. I forbindelse med behandlingen af en sag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om Dem. Det samme gælder under eventuelle retssager, der måtte udspringe af sagen.


Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om Dem.

Vores kontaktoplysninger er:
Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer ApS
Hvidovrevej 406
2650 Hvidovre
Mail: post@advo2650.dk
Tlf. 3649 3888


Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.


Hvilke oplysninger behandles?
De oplysninger vi behandler kan omfatte følgende kategorier:
• Navn, adresse, cpr.-nr.
• E-mail, telefonnummer og andre kategorier
• Oplysninger om sagen
• Økonomiske, arbejdsmæssige, sociale og helbredsmæssige forhold
• Eventuelle strafferetlige forhold.


Oplysningerne om Dem kan være modtaget fra Dem, vores klient eller 3. mand.
Tilsvarende oplysninger kan vi modtage fra andre, der har kendskab til Deres personlige forhold. Det kan for eksempel være Deres eventuelle (tidligere) advokat eller andre, som repræsenterer Dem eller har repræsenteret Dem.
Det er som udgangspunkt helt frivilligt, om De vil give os oplysninger om Dem selv. I fogedretten vil De dog have pligt til at besvare spørgsmål om Deres økonomiske forhold.
For tilsikring af at vores oplysninger er korrekte og opdaterede, vil vi løbende indhente oplysninger om Deres almindelige stamdata som navn og adresse fra offentligt tilgængelige databaser. Oplysninger om økonomi og personlige forhold vil tillige kunne blive tilvejebragt fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra databaser og sociale medier på internettet.
Oplysningerne om Dem vil blive registreret og anvendt i sagen, såfremt det er relevant for sagens behandling – uanset hvorfra vi modtager dem.


Anvendelse af personoplysninger?
Personoplysningerne om Dem registreres og bruges til varetagelse af klientens opdrag.
Registrering og brug af oplysninger om Deres helbredsmæssige forhold eller andre særlige/følsomme personoplysninger, sker alene hvis det er nødvendigt for at fastslå krav, gennemføre inddrivelse, eller hvis det er oplysninger, som De selv har offentliggjort eller givet til os eller til vores klient.
Vi indhenter oplysninger om Deres CPR-nummer og om Deres almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere Dem sikkert.
Vi anvender ikke personoplysningerne om Dem til automatiske afgørelser, herunder profilering.


Under sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive eller overlade personoplysninger om Dem til;
• Vores klient, offentlige myndigheder herunder domstolene, kommuner og lignende
• Advokater eller andre, der måtte møde på vores vegne i civilretten, fogedretten eller skifteretten
• Vognmand, låsesmed eller andre håndværkere, der måtte blive antaget under en sag
• Deres udlejer, SKAT eller andre, som skal orienteres om et eventuelt udlæg i et aktiv/tilgodehavende
• Kreditoplysningsbureauer.


Vi vil ikke overføre Deres personoplysninger til modtagere uden for Danmark, med mindre De selv flytter til udlandet.


Hjemmel?
Vores behandling af Deres personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. I, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e) og f).
Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er vores klients interesse i at få fastslået sit krav og/eller opnå betaling af sit tilgodehavende.
Vi behøver ikke at indhente Deres samtykke til behandlingen af personoplysninger om Dem med dette formål.


Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om Dem?
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare Deres personoplysninger. Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter en sag er endeligt afsluttet.
Når vi skal fastlægge, hvor længe Deres oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om gælden er indfriet, om der er opstået uenighed vedrørende kravet eller sagsbehandlingen, og hvor længe vi/vores klient risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.
Vi kan efter omstændighederne vælge at opbevare personoplysninger om Dem i 10 år fra sagen er endeligt afsluttet, fordi det er den absolutte forældelsesfrist i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 4.
Personoplysninger slettes periodisk med ca. 3 måneders mellemrum. Sletning sker derfor ikke nøjagtigt på (for eksempel) 5-års dagen, typisk lige inden.


Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet
De har i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om Dem.
Hvis De vil gøre brug af Deres rettigheder, skal De kontakte os. Det kan De bedst gøre med e-mail til post@advo2650.dk eller med almindelig post til kontoret. De kan også ringe til os på 36493888, men vi anbefaler, at De kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
De har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om Dem, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)
De har ret til at få urigtige oplysninger om Dem selv rettet.
Ret til sletning (retten til at blive glemt)
I særlige tilfælde har De ret til at få slettet oplysninger om Dem, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
De har visse tilfælde ret til at få behandlingen af Deres personoplysninger begrænset.
Hvis De har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med Deres samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
De har i visse tilfælde ret til at modtage Deres personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
Men dette forudsætter, at vores behandling af oplysninger om Dem foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at De selv har givet os de personoplysninger, som vi behandler.
Da disse forudsætninger ikke alle er opfyldte, finder retten til dataportabilitet ikke anvendelse i sager vi behandler.
Ret til indsigelse
De har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af Deres personoplysninger.
Hvis De vil gøre brug af denne rettighed, skal De kontakte os. Det kan De bedst gøre med e-mail til post@advo2650.dk eller med almindelig post her til kontoret. De kan også ringe til os på 36493888, men vi anbefaler, at De kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Mere information om Deres rettigheder vedrørende databeskyttelse
Vedrørende databeskyttelse kan De læse mere om Deres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som De finder på https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen


Klage til Datatilsynet
De har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis De er utilfreds med den måde, vi behandler Deres personoplysninger på. De finder Datatilsynets kontaktoplysninger på http://www.datatilsynet.dk.

Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer Aps, Hvidovrevej 406, 2650 Hvidovre, Tlf. 3649 3888, post@advo2650.dk, cvr. nr. 32644287