Advokaterne hos Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.               

 1) Sagens modtagelse

Ved modtagelse af en sag undersøger kontoret, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at kontoret ikke kan bistå i sagen. Vi hjælper med at henvise til anden advokat, hvis kontoret ikke kan bistå i sagen. Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer ApS er omfattet af reglerne i Hvidvaskningsloven, og vi har derfor pligt til at indhente og opbevare de efter loven påkrævede oplysninger fra klienter.

2) Klientmidler

Klientmidler indsættes på klientkonti i Danske Bank og forvaltes efter gældende regler. Tilskrevne renter tilfalder klienten efter gældende regler.

3) Fortrolighed

Advokater er underlagt en særlig tavshedspligt og alle oplysninger i sagen skal behandles fortroligt af enhver til kontoret knyttet person.

4) Rådgivning og anvendelse af denne

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning. Rådgivning fra Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer ApS ydes udelukkende til brug for klienten og må ikke uden udtrykkeligt samtykke anvendes af andre.

5) Dokumenter

Originale dokumenter udleveres normalt i forbindelse med opgavens afslutning. Sagens øvrige dokumenter opbevares i 5 år fra fakturadato.

6) Honorar

Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer ApS’  honorar beregnes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. I bedømmelsen indgår den tid, såvel i som uden for normal arbejdstid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, sagens kompleksitet og art, herunder graden af den specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat. Den sagsansvarlige partner sikrer, at det beregnede honorar er rimeligt. På anmodning gives der et begrundet overslag over honorarets størrelse før arbejdets påbegyndelse. I det tilfælde, hvor det ikke er muligt eller kun meget vanskeligt at give et sådant overslag, oplyses der efter hvilket parameter honoraret vil blive beregnet, for eksempel hvilke timepriser der vil blive anvendt på sagen. Vi orienterer klienten, hvis det under sagens forløb viser sig, at honoraret forventes at overstige overslaget. Over for forbrugere oplyses det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning inden arbejdets påbegyndelse. Der kan ske anmodning om forudbetaling af honorar og udlæg, før arbejdet påbegyndes. Enhver forudbetaling indsættes på en klientkonto. Klienten tilskrives renter efter gældende regler. Forudbetaling anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.

7) Udlæg

Afholdte eksterne omkostninger i forbindelse med sagen faktureres klienten i forbindelse med sagens aconto afregning / afregning. Eksempler på sådanne eksterne omkostninger er udgifter til retsafgifter, tinglysningsafgifter, rejser, ophold og forplejning samt større kopieringsarbejde, oversættelse, telefon- eller forsendelsesudgifter. Der kan anmodes om forudbetaling af eksterne omkostninger ellers medtages sådanne omkostninger på førstkommende afregning.

8) Afregning

Afregning sker som udgangspunkt løbende. Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven. Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler.

9) Ansvar

Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer ApS rådgiver udelukkende om dansk ret. Vi er ansvarlige for rådgivning til vores klienter efter dansk rets almindelige regler, dog således at vores ansvar er begrænset til kr. 5.000.000,- pr. advokat pr. år. Vi er ansvarsforsikrede i anerkendt forsikringsselskab. Vort ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller andre former for indirekte tab. Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer ApS er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer ApS efter aftale med klienten har anmodet om at bistå i sagen, eller som Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer ApS har henvist klienten til.

10) Lov om valg af værneting

Enhver tvist mellem klient og Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer ApS skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.